Genel Sekreterlik

Arif ALTUN

Genel Sekreter

 1. Görevleri ;
 2. Odanın hizmetlerinin genel politikalara ve mevzuata uygun olarak yapılması, oda meclisi ve yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
 3. Odanın faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin izlenmesi, yönetim kurulunun onayı ile gerekli tedbirlerin alınmasının sağlamak.
 4. Oda faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğin artırılması için  yöntemler belirlenmesi, bu konulardaki prosedür değişikliklerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 5. Oda organları ile yönetim kurulu arasında bilgi akışının ve değerlendirmelerin yapılmasının sağlamak.
 6. Oda tarafından sunulmakta olan hizmetlerin ilgili tüm üyelere ulaştırılmasını ve kontrolünü gerçekleştirmek.
 7. Üyelerin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik araştırmalar yaptırılması, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, raporlanması ve yönetim kuruluna sunmak.    
 8. Yönetim Kurulu  ve Hesapları İnceleme Komisyonu toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında           gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve Yönetim Kurulu devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
 9. Üyelerin ve iş âleminin taleplerine cevap verecek, katma değere sahip bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi ve bu hizmetlerden üyelerin yararlanmalarının sağlamak.
 10. Diğer kurumlardan  istenen bilgi ve görüşlerin zamanında verilmesinin sağlanması, bu konuda yönetim kuruluna bilgi vermek suretiyle her türlü çalışma ve hazırlıkların düzenlenmek ve denetlemek.
 11. Odanın faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışılmasını sağlamak.
 12. Odanın görevler dahilinde temsil edilmesi; oda üyeleri, devlet yetkilileri, resmi ve özel kurumlarla iyi ilişkiler geliştirilmesinin sağlamak.
 13. Odanın politikaları, stratejileri ve hedefleri çerçevesinde, yönetimi altındaki faaliyetlere ilişkin uygulamaların izlemek ve geri bildirim yapılmasını sağlamak.
 14. Genel sekreterliğin altındaki bağlı birimler tarafından yürütülen faaliyetlerin, kendi aralarında koordine ve entegre edilmelerini sağlamak.
 15. Bağlı bölümlerin faaliyetlerini değerlendirebilecek ölçütlerin standartlarının oluşturulması, bu yolla değerlendirmelerin yapılarak faaliyetlerindeki gelişmelerin belirlenmesi, gerektiğinde yol gösterici veya düzeltici önlemler alınmasını sağlamak
 16. Oda personelinin mesleki, teknik ve sosyal gelişimlerini sağlamak üzere eğitim ihtiyaçları araştırmalarının düzenli aralıklarla yaptırılması. Kurum içinde ve dışında hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasının ve uygulanmasını sağlanmak.
 17. Değişen koşullara göre, odanın yeni personel gereksiniminin belirlenmesi. Onaylanan kadrolara ve belirlenen politikalara uygun olarak, organizasyonun çeşitli kademelerindeki personelin işe alınma, yer değiştirme, terfi, işten çıkarma, ödüllendirme, cezalandırma gibi işlemlerinin ilgili yöneticinin önerileri doğrultusunda incelenmesi, değerlendirilmesi ve bu konudaki önerilerin yönetim kuruluna sunmak.
 18. Kalite yönetimi ile ilgili çalışmaların koordine edilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlamak ve sonuçlara göre yol göstermek.
 19. Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek.
 20. Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
 21. Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.
 22. Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak   ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek.
 23. Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. 
 24. Seçimler ile ilgili işlemlerin yürütülmesi 
 25. Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak
 26.  Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.
 27. 5174 sayılı Kanun ile kendisine verilen görevleri; işlerin yürütülme şekil ve usullerinin,  temsil ile imza yetkilerinin belirtildiği ve işleyişe ilişkin esasların yer aldığı iç yönergesi (TOBB tarafından 06.05.2006 tarih ve 21781 sayı ile onaylı), TOBB Akreditasyon Kılavuzu ve İSO 9001:2015  Kalite Yönetim Sistemleri kriterlerine göre  yerine getirmektedir.