Sanayi Kapasite Raporu Birimi

Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.
 

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir? 

 • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 sayılı TOBB Kanunu
 • Oda Muamelat Yönetmeliği
 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalat Yeterlik ve Yerli Malı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.


Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

 • Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
 • İplik Sanayii
 • Dokuma Sanayii
 • Örme Sanayii
 • Konfeksiyon Sanayii
 • Boya, Apre ve Emprime Sanayii
 • Jüt ve Amyant Sanayii
 • Halı ve Hasır Sanayii
 • Döküm Sanayii
 • Madeni Eşya Sanayii
 • Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
 • Çeşitli Metal Sanayii
 • Montaj ve Yetkili Tamir - Bakım Atölyeleri
 • Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
 • Kaplama Sanayii
 • Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
 • Ağaç Eşya Sanayii
 • Toprak Eşya Sanayii
 • Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
 • Cam ve Porselen Sanayii
 • Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
 • Baskı ve Cilt Sanayii
 • Kimya Sanayii
 • Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
 • Plastik Eşya Sanayii
 • Kauçuk Eşya Sanayii
 • Deri Eşya Sanayii
 • Film ve Fotoğraf Sanayii
 • Protez ve Ortopedi Sanayii
 • Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
 • Yazılım Firmaları

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

 • Oda üyesi olan,
 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

Havza Ticaret ve Sanayi Odası' ndan veya Internet adresinden temin edilen kapasite raporu talep formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte Odamız' a başvurulur.

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve istenen belgeler için tıklayınız. (Word)

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve istenen belgeler için tıklayınız. (PDF)

Mali Muşavir Onaylı Makine Teçhizat Listesi İçin Tıklayınız. (PDF )

Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?

1.  

Oda Ücreti Odamız Hesabına veya Oda Veznesine 750 TL
TOBB Ücreti TOBB Banka Hesabına  700 TL
Eksper Ücreti  Odamız Hesabına veya Oda Veznesine 400 TL

      Herhangi bir masraf alınmadan yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :
       TR 350004600153888000069072 AKBANK  BAKANLIKLAR ŞBS.
       TR 210001500158007293586413 VAKIFLAR BAN. MERKEZ ŞUBESİ

      Masraf ödenerek yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :
       TR 100006400000142010785529 T.İŞ BANKASI AKAY ŞUBESİ

       TR 020001000760059943505032 ZİRAAT BANKASI AKAY ŞUBESİ
       TR 140001200131100016000038 HALKBANK  ÇUKURAMBAR TİC.ŞBS.

2.    Firmanın Kapasite Raporu alacağı imalathane adresinin (HAVZATSO kayıtlarındaki tescilli adres)  bağlı olunan ilçe belediyesinden alınmış UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı) adres yazısı ile  güncellenmiş  olması zorunludur.Aksi takdirde Sanayi Sicil Belgesi alınamamaktadır,

3.    Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibrazı zorunludur,                

4.    İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),

5.    İşçilerin son aya ait SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır) veya yeni  firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri,

6.    Vergi Levhası fotokopisi,

7.    Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi,

8.    İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı toplam bilanço değer beyanı ve listesi,

9.    Kiralama yoluyla edinilen makinelerin;

a)    Makine Kiralama Sözleşmesi ile kiralanan makineler varsa,sözleşmenin en az 1 yıllık olması;süre 1 yıldan az kalmışsa yeni bir sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmede imzası bulunan tarafların imza sirkülerlerinin birer fotokopisi,

b)    Finansal Kiralama Sözleşmesi(Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesinin tamamı ile makinenin proforma faturası ve tarihli ödeme planı,

10.  Firmaya ait kalite belgelerinin(TSE,ISO,HACCP,CE,Marka Tescili vb) listesi ile bu belgelerin fotokopileri.

11. Odamız veznesine veya bankaya yatırılacak Kapasite Tespit Ücreti ( 610 TL) makbuzu. 

12. Odamız veznesine veya bankaya yatırılacak Eksper Ücreti ( 330 TL) makbuzu 

Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

 • Firma tarafından kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte Odamıza başvurulur,
 • Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
 • Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
 • Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
 • Elektronik ortamda TOBB'a gönderilen raporun onayından sonra bir sureti firmaya gönderilerek süreç tamamlanır.

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Süre bitimi,
 • Adresi değişikliği,
 • Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
 • İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
 • Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Niksar Ticaret ve Sanayi Odası’nca tesbiti),
 • Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
 • Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
 • Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
 • Geçerlilik süresinin dolması.
   

  Yerli Malı Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar ;

 • Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
 • Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler (Faturalar, Gümrük Giriş Beyannameleri vb.,Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri, Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)
 • Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Excel Dosyası 4 sayfadan oluşmaktadır)
 • Sanayi Sicil Belgesi Sureti (Vizesi geçerli olmalı, kapasite raporu ile aynı adres ve mamulleri içermelidir.)
 • İşletmeyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin (Kişilerin) imza sirkülerleri aslı veya noter onaylı sureti
 • Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri
 • Müstahsil makbuzu veya fatura sureti, Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) (Borsalar için) 
 • Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri (Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi) 
 • Diğer bilgi ve belgeler (Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti, Maden Ruhsatı sureti, Marka Tescil Belgesi Sureti vb.)
 • Ücret

  Açıklama Ödenecek Yer    Üyeler
  Oda Ücreti Odamız Hesabına veya Oda Veznesine   640,00 ₺
  İlave Her Bir Ürün İçin Oda Ücreti Odamız Hesabına veya Oda Veznesine   110,00 ₺
  TOBB Ücreti (Her Bir Belge İçin) TOBB Banka Hesabına   165,00 ₺
  Eksper Ücreti Odamız Hesabına veya Oda Veznesine   400,00 ₺