Kuyum Ticareti,İkinci El Motorlu Taşıtlar ve Taşınmazların Ticareti Hakkında
Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16. Maddesine dayanılarak
yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin;

Yetki belgesinin yenilenmesi başlıklı 8.maddesinde;
(1) Yetki belgesi, içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilenir.
(2) Yenileme başvurusu, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi
üzerinden yapılır.
(3) Yetki belgesinin yenilenmesinde 7ncimaddedeki usul ve esaslar uygulanır.
Yetki Belgesinin İptali Başlıklı 9. Maddesinde;
(1) Yetki belgesi;
a) Yetki belgesi şartlarından herhangi birini kaybeden kuyum işletmesinin, bu durumun
gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine,
b) Yetki belgesi şartlarından herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi
halinde,
c) Süresi içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden ya da
yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarı tarihinden itibaren on gün içinde yenileme başvurusunda
bulunulmaması halinde,
ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden kuyum işletmesine Bakanlıkça on günden az
olmayacak şekilde verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması veya aynı takvim yılı içinde
tekrarlanması halinde,
iptaledilir.
(2) Yetki belgesi iptal edilen kuyum işletmesine bu durum gerekçesiyle birlikte Bilgi Sistemi
üzerinden bildirilir.
(3) Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen kuyum işletmesi ile kuyumcunun
sahibi veya temsilcisi olduğu diğer kuyum işletmelerine iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle yetki
belgesi verilmez.’’ Hükmü yer almaktadır.
Denetim ve ceza hükümleri başlıklı 13.maddesinin 4.Fıkrasında; “……(4) Bu Yönetmeliğe aykırı
hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça
uygulanır.Bu yetki, il müdürlükleri aracılığıyla da kullanılabilir” Hükmü yer almaktadır.
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, “Yetki Belgesi” verilen odanıza kayıtlı
üyelerin; Yetki belgesi şartlarından herhangi birini kaybeden kuyum işletmesinin, bu durumun
gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden il Müdürlüğümüze başvuruda
bulunarak yetki belgelerini iptal ettirmeleri gerekmektedir.
Yine; Yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişikliğin gerçekleştiği
tarihten itibaren on gün içinde “Bilgi Sistemi” üzerinden yetki belgesi yenileme başvurusunda
bulunmaları gerekmektedir.Bu kapsamda; Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak “Yetki Belgesi” alan odanıza kayıtlı
üyelerin; yetki belgesinin yenilenmesi ve iptal işlemleri hakkında herhangi bir cezai müeyyide ile
karşı karşıya kalmamaları için yukarda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda bilgilendirilmesi
hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16. Maddesine dayanılarak
yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin;

Yetki belgesinin yenilenmesi başlıklı 8. Maddesinde
(1) Yetki belgesi, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilerden herhangi birinde
değişiklik olması durumunda yenilenir.
(2) Yenileme başvurusu;
a) İşletmenin başka bir adrese nakledilmesi durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yeniden
düzenlendiği,
b) Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle işletme
adresinin değişmesi durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının güncellendiği,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 5 inci maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda değişikliğin
gerçekleştiği, tarihtenitibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
(3) Yetki belgesinin yenilenmesinde 7ncimaddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen usul ve
esaslar uygulanır.”
Yetki Belgesinin iptali başlıklı 9. maddesinde-
(1) Yetki belgesi;
a) 6 ncı maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden işletmenin bu durumun
gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine,
b) 6 ncı maddede belirtilen şartlardan herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit
edilmesi halinde,
c) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yenileme başvurusunda
bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya
rağmen on gün içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması halinde,
ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeye Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı
olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen;
1) Verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde,
2) Aynı takvim yılı içinde aykırılığın tekrarlanması halinde,
iptaledilir.
(2) Yetki belgesi iptal edilen işletmeye bu durum gerekçesiyle birlikte Bilgi Sistemi üzerinden
bildirilir.
(3) Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer
işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi
verilmez.”
Hükmü yer almaktadır.Denetim ve ceza hükümleri başlıklı 23.maddesinin 5. ve 6.. Fıkrasında; “……(5) Bu Yönetmeliğe
aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça
uygulanır. (6) Bakanlık idari para cezası uygulama yetkisini il müdürlüklerine devredebilir.”” Hükmü yer
almaktadır.
Müdürlüğümüz tarafından yapılan değerlendirmelerde; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti
Hakkında Yönetmelik kapsamında, “Yetki Belgesi” verilen odanıza kayıtlı bazı üyelerin; Yetki belgesi
şartlarından herhangi birini kaybeden işletmenin, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde
Bilgi Sistemi üzerinden il Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak yetki belgelerini iptal ettirmeleri
gerekirken ettirmedikleri,
Yine; Yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişikliğin gerçekleştiği
tarihten itibaren on gün içinde “Bilgi Sistemi” üzerinden yetki belgesi yenileme başvurusunda
bulunmaları gerekirken bulunmadıkları tespit edilmiştir.
Bu sebeple; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte kapsamında
Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak “Yetki Belgesi” alan odanıza kayıtlı üyelerin; yetki belgesinin
yenilenmesi ve iptal işlemleri hakkında herhangi bir cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları
için yukarda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda bilgilendirilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16. Maddesine dayanılarak
yayımlanan Taşınmaz Ticaret Hakkında Yönetmeliğin; Yetki belgesinin yenilenmesi başlıklı

8.maddesinde ;
“(1) Yetki belgesi, içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda
yenilenir.
(2) Yenileme başvurusu, yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda,
değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
(3) İşletme unvanı veya adresinin değişmesi nedeniyle yetki belgesinin yenilenmesi durumunda,
yetki belgesinin yenilendiği tarihten itibaren on gün içinde, o işletmenin sözleşmeli işletmelerinin yetki
belgeleri de herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yenilenir.
(4) Yetki belgesinin yenilenmesinde 7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır.” Hükmü
yer almaktadır.
Yetki belgesinin iptali başlıklı 9.Maddesinde “ (1) Yetki belgesi;
a) Yetki belgesi şartlarından herhangi birini kaybeden işletme veya sözleşmeli işletmenin, bu
durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine,
b) Yetki belgesi şartlarından herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi
halinde,
c) Süresi içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden ya
da yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarı tarihinden itibaren on gün içinde yenileme başvurusunda
bulunulmaması halinde,
ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletme veya sözleşmeli işletmeye Bakanlıkça on
günden az olmayacak şekilde verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması veya aynı takvim yılı
içinde tekrarlanması halinde, iptal edilir.
(2) İşletmenin yetki belgesinin iptal edilmesi halinde sözleşmeli işletmelerinin yetki belgeleri de
iptal edilir.
(3) Sözleşmesi sona eren veya sözleşmeyle bağlı olduğu işletmenin adresinden başka bir adreste
faaliyet gösteren sözleşmeli işletmenin yetki belgesi iptal edilir.
(4) Yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmeye bu durum gerekçesiyle birlikte Bilgi
Sistemi üzerinden bildirilir.
(5) Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmeye,
işletme ve sözleşmeli işletme sahibinin diğer işletmelerine ve temsilcisi olduğu işletmelere, iptal
tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez.” Hükmü yer almaktadır.
Aynı yönetmeliğin Denetim ve ceza hükümleri başlıklı 22.maddesinin 4.Fıkrasında; “……(4) Bu
Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları
Bakanlıkça uygulanır.” Hükmü yer almaktadır.

Müdürlüğümüz tarafından yapılan değerlendirmede; Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
kapsamında, “Yetki Belgesi” verilen odanıza kayıtlı bazı üyelerin; Yetki belgesi şartlarından herhangi
birini kaybeden işletme veya sözleşmeli işletmenin, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün
içinde Bilgi Sistemi üzerinden il Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak yetki belgelerini iptal ettirmeleri
gerekirken ettirmedikleri,
Yine; Yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişikliğin gerçekleştiği
tarihten itibaren on gün içinde “Bilgi Sistemi” üzerinden yetki belgesi yenileme başvurusunda
bulunmaları gerekirken bulunmadıkları tespit edilmiştir.
Bu kapsamda; Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak “Yetki Belgesi” alan odanıza kayıtlı
üyelerin; yetki belgesinin yenilenmesi ve iptal işlemleri hakkında herhangi bir cezai müeyyide ile
karşı karşıya kalmamaları için yukarda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda bilgilendirilmesi
hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.